Společnost AMC Networks Central Europe s.r.o., se sídlem 186 00 Praha 8 – Karlín, Pobřežní 620/3, IČO: 271 12 501, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 97155 (dále jen „Společnost“), se zavazuje vykonávat svou podnikatelskou činnost v souladu s příslušnými právními předpisy a zásadami etického chování. Za tímto účelem Společnost zavádí vnitřní oznamovací systém umožňující podávání oznámení o možném protiprávním jednání v souladu s platnými právními předpisy. Vnitřní oznamovací systém umožňuje zaměstnancům Společnosti, bývalým zaměstnancům Společnosti a dalším osobám, které jsou ve smluvním vztahu se Společností, podávat oznámení o možném protiprávním jednání nebo opomenutí či jiném zneužití, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti, a o kterém se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro Společnost.

 

Více informací o vnitřním oznamovacím systému naleznete zde: https://tvspektrum.cz/informace-o-fungovani-vnitrniho-oznamovaciho-systemu-whistleblowing/